U mbajt eventi përmbyllës i Klubeve të Debatit në kuadër të projektit Pjesëmarrja e të Rinjve të Kosovës

Në kuadër të projektit: Pjesëmarrja e të Rinjve të Kosovës – KYP, më 15 dhjetor në Prizren u mbajt eventi përmbyllës i Klubeve të Debatit, duke shënuar përfundimin me sukses të një programi trajnimi gjithëpërfshirës që synonte të angazhonte të rinjtë nga rajone të ndryshme. Mbi 50 pjesëmarrës të rinj nga tetë komunat e synuara me projekt u angazhuan në diskutime duke përdorur modelin e Parlamentit Britanik në lidhje me temën “Kjo shtëpi do të kufizonte numrin e studentëve të pranuar në Universitetin e Prishtinës në degët që nuk arrijnë të krijojnë vende pune”.

 

Gjatë gjithë programit, të rinjtë nga tetë komuna u pajisën me aftësi që u mundësonin atyre të përfshiheshin në diskutime produktive për çështjet përkatëse që prekin shoqërinë e Kosovës. Programi përbëhej nga 16 ditë sesione trajnimi intensive që mbulonin disa tema që përfshijnë dialogun ndërkulturor, luftimin e dezinformimit, adresimin e ndikimeve negative dhe ndryshimin e qëndrimeve tradicionale ndaj roleve dhe pozitës gjinore në shoqëri. Programi trajtoi gjithashtu çështjen kritike të luftimit të stereotipeve me bazë etnike. Suksesi i projektit Pjesëmarrja e të Rinjve të Kosovës – KYP thekson rolin jetik të pjesëmarrjes së të rinjve në nxitjen e ndryshimeve pozitive brenda komuniteteve. Qasja gjithëpërfshirëse e projektit trajnimi dhe angazhimi u mundësoi të rinjve të zhvillojnë aftësi thelbësore që do t’i pajisin ata për të luajtur një rol kritik në formësimin e së ardhmes së Kosovës.