Projektni tim KYP-a sastao se sa direkcijama za kulturu, omladinu i sport i kancelarijama za zapošljavanje u osam opština

U okviru projekta Učešće mladih na Kosovu – KYP koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu i sufinansira CARE Deutschland e.V., projektni tim je održao sastanke sa predstavnicima Direktorata za kulturu, omladinu i sport (DKOS) i sa Kancelarijom za zapošljavanje (KZ) u osam opština obuhvaćenih projektom: Dečani, Kosovo Polje, Đakovica, Junik, Obilić, Peć, Orhaovac i Suva Reka.

Lokalne institucije su informisane o ciljevima projekta KYP-a i razgovarano je o modalitetima saradnje kako bi mladi iz dotičnih opština imali koristi od KYP projekta.

Mladi (15-25 godina) iz ciljanih opština imaće priliku da koriste sledeće glavne komponente:

Povećanje njihovog učešća u donošenju odluka, u lokalnim zajednicama i na centralnom nivou.

Povećanje angažovanja i zapošljivosti marginalizovane omladine, posebno mladih žena, kroz razvoj veština i uključivanje u volonterske inicijative.

Podsticati demokratski dijalog širom kosovske omladine kroz podizanje svesti i promovisanje rodne ravnopravnosti, solidarnosti, međukulturalnih odnosa i suprotstavljanje stereotipima i dezinformacijama.

Na svim sastancima svi predstavnici institucija na lokalnom nivou su se složili i pozdravili inicijativu za saradnju u cilju postizanja ciljeva koji će biti od koristi građanima pojedinih opština.

Ova vest je nastala uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Kancelarije CARE International-a na Kosovu i ne odražava nužno stavove Evropske unije.