Poziv za Podnošenje Predloga Projekata – Podrška preduzetničkim aktivnostima mladih

CARE Deutschland e.V. Kancelarija na Kosovu u okviru Projekta učešća mladih na Kosovu – KYP

objavljuje:

Poziv za Podnošenje Predloga Projekata

Podrška preduzetničkim aktivnostima mladih

Ovaj poziv za podnošenje prijava je namenjen za finansijsku Podršku Preduzetničkim Aktivnostima Mladih u vlasništvu pravnih lica: registrovanih poslovnih jedinica i/ili nevladinih organizacija (NVO).

Ovaj poziv za podnošenje prijava je raspisan za dodelu sredstava u okviru projekta „Učešće mladih na Kosovu – KYP“, koji finansira Evropska unija i sprovodi CARE Deutschland e.V., Kancelarija na Kosovu u partnerstvu sa lokalnom organizacijom SHL-Kosova. CARE Deutschland e.V. je dodeljen grant ugovor u okviru poziva za podnošenje predloga: Evropska komisija (Lot 2 – Participatorna demokratija, angažman mladih), koji ima za cilj pomoć mladima u nepovoljnom položaju, mobilizaciju u donošenju odluka, volonterizam i zapošljivost.

Ova komponenta šeme finansijske podrške trećim stranama (FPTP) posebno je dizajnirana za preduzetničke aktivnosti koje uključuju mlade odrasle osobe i ima za cilj da podrži kreativne preduzetničke aktivnosti koje uključuju mlade i/ili slične poslovne ideje koje promovišu inovacije. Preduzetničke aktivnosti mladih su kvalifikovane za FSTP samo ako su u vlasništvu zvanično registrovanih pravnih lica: registrovanih preduzeća ili nevladinih organizacija – NVO, koji se prijavljuju sa izvodljivim poslovnim planom, koji pokazuje kreativnost, inovativnost i direktno učešće mladih.

PRIHVATLJIVOST

Prihvatljivi podnosiocu

 • Zvanično registrovana preduzeća koja vode mladi (od 18 do 29 godina) i/ili
 • Zvanično registrovane nevladine organizacije koje rade u oblasti unapređenja uloge civilnog društva za socijalnu pravdu, participaciju, ljudska prava, kulturu, životnu sredinu i medije sa demonstriranom evidencijom prethodnih projekata sa mladima u lokalnim zajednicama i iskustvom u saradnji sa lokalnim institucijama; prijavljivanje sa poslovnom idejom koja direktno uključuje mlade.

Neprihvatljivi podnosioci

 • Pojedinci
 • Neformalni subjekti

VRSTE PREDUZETNIČKIH AKTIVNOSTI KOJE ĆE SE PODRŽATI

Poziv će podržati inovativna preduzeća/start-up-ove, koja se fokusiraju na jednu ili više od sledećih oblasti:

 • Pružanje usluga koje promovišu mlade, mobilizaciju i ljudska prava
 • Digitalne tehnologije
 • Kreativna produkcija (umetnost, zanati)
 • Socijalno preduzetništvo mladih
 • Održive, zelene tehnologije
 • Kulturno-umetničke komercijalne aktivnosti
 • Medijske aktivnosti sa komercijalnom komponentom.

Osim izvodljivosti i održivosti, sve podržane preduzetničke aktivnosti trebaju objasniti sledeće:

 • Kako će predloženi projekat generisati zapošljavanje mladih
 • Kako će predloženi projekat doprineti razvoju profesionalnih kapaciteta podnosioca

Očekuje se da će preduzetničke aktivnosti podržane ovim pozivom intenzivirati društveni i/ili ekonomski angažman mladih i značajno podići njihove menadžerske sposobnosti.

Očekuje se da preduzetničke aktivnosti postignu sledeće rezultate:

 • Stvoriti direktne mogućnosti za zapošljavanje mladih;
 • Sprovesti obuku na radnom mestu za povećanje menadžerskih veština uključenih mladih;
 • Osigurati održivost i dugovečnost podržanih subjekata (registrovanih preduzeća/NVO-a).

Projekat će podržati do 5 preduzetničke aktivnosti registrovanih preduzeća i/ili nevladinih organizacija, sa prosečnim iznosom granta od 8.000 EUR.

Vremenski okvir

Proces selekcije će se odvijati u periodu avgust – oktobar 2022. Potpisivanje ugovora za konačno odabrane korisnike očekuje se u oktobru 2022.

Geografska pokrivenost

Grantovi će biti obezbeđeni za formalne subjekte: preduzeća/nevladine organizacije koje vode mladi, registrovane i koje rade u sledećim opštinama: Dečani, Kosovo Polje, Junik, Đakovica, Peć, Orahovac, Obilić i Suva Reka. KYP projekat će nastojati da postigne proporcionalnu alokaciju pod-grantova svakoj ciljnoj opštini; međutim, na raspodelu finansijske podrške će uticati i kvalitet pristiglih prijava.

PROCEDURE PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave će se podnositi putem obrasca prijave razvijene na projektu, na bilo kom od sledećih jezika: albanski, srpski i engleski. Podnosilac prijave ne može dostaviti više od jedne prijave. Kompletna prijava mora biti dostavljena elektronski na sledeći e-mail: [email protected] ne kasnije od 25. avgusta 2022. Svi podnosioci moraju dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. Obrazac prijave (Aneks 1)
 2. Obrazac budžeta (Aneks 2)
 3. Dokument o registraciji preduzeća za prijavu poslovanja, potvrda o registraciji NVO, izdata od strane Odeljenja za NVO; i UNI/potvrda o fiskalnom broju.
 4. Izveštaj o ukupnom godišnjem prometu od PAK-a za postojeća preduzeća i potvrda koja dokazuje da preduzeće i/ili NVO nema dugovanja prema PAK-u (ne starije od 3 meseca).

Zahtev za pojašnjenjima / dodatnim informacijama: Podnosioci prijava svoje zahteve za pojašnjenjem mogu podneti do 19. avgusta 2022. godine u 16:00 sati, putem e-maila: [email protected].

U nastavku možete pronaći obrasce za prijavu:

 1. Poziv za Podnošenje Predloga Projekata
 2. Obrazac Prijave_ (Aneks 1)
 3. Obrazac Budžeta_(Aneks 2)