Janë realizuar me sukses 14 veprime lokale

CARE International përmes projektit Kosova Youth Participation – KYP me organizaten partner SHL-Kosova ka ndarë 14,000€ për 14 veprime të ndryshme lokale, nga të cilat 525 të rinj nga komunat e synuara, Deçani, Fushë Kosova, Gjakova, Juniku, Obiliqi, Peja, Rahoveci dhe Suhareka kanë përfituar direkt. Veprimet lokale me pikët më të larta dhe që plotësuan të gjitha kërkesat dhe kriteret u mbështeten financiarisht me shumën prej 1,000€, përzgjedhja e veprimeve lokale iu nënshtrua një procesi përzgjedhjeje transparente ku vetëm grupet rinore formale/joformale që paraqitën plane veprimi të besueshme me buxhete të qarta dhe me kosto efektive u konsideruan.

Ne me kënaqësi njoftojmë përfundimin me sukses të 14 veprimeve lokale në kuadër të Mbështetjes Financiare për Palët e Treta (MFPT) të projektit KYP, i cili ka fuqizuar të rinjtë me më pak privilegje në Kosovë. Gjatë zbatimit të projektit, grupet formale/joformale të të rinjve u mblodhën dhe bënë një ndryshim të jashtëzakonshëm në komunitetet e tyre.

Nëpërmjet përkushtimit dhe përpjekjeve të tyre, këta të rinj frymëzues të moshës 15-25 vjeç organizuan një sërë aktivitetesh me ndikim lokal. Mbledhjet publike, ngjarjet promovuese, fushatat e mediave lokale, debatet publike dhe paraqitjet e të ftuarve në manifestimet lokale ishin vetëm disa nga mënyrat me të cilat ata ngritën vetëdijen për sfidat me të cilat përballen të rinjtë në Kosovë. Veprimet e tyre kontribuan në përmirësimin e të kuptuarit dhe krijuan një mjedis mbështetës për pjesëmarrjen sociale të të rinjve.

Për të kuptuar më shumë ndikimin e çdo veprimi lokal, ju lutemi lexoni më poshtë:
 1. SEED, Society for Education and Entrepreneurship Development, ka marrë mbështetje financiare prej 1,000€ për projektin “Nisja e Karrierës” për të luftuar shkallën e lartë të papunësisë në mesin e të rinjve të margjinalizuar, veçanërisht të grave të reja nga zonat rurale në Fushë Kosovë. Brenda një muaji, SEED zbatoi një veprim lokal, duke rritur angazhimin dhe punësimin e të rinjve të margjinalizuar, veçanërisht të grave të reja, përmes zhvillimit të aftësive dhe përfshirjes në iniciativat vullnetare. SEED u dha këtyre pjesëmarrësve informacion thelbësor mbi mundësitë dhe strategjitë e zhvillimit personal, duke u mundësuar pjesëmarrësve të marrin pjesë në tregun e punës.
 2. Veprimi lokal i Enis Shalës me projektin “Rritja e angazhimit dhe punësimit të të rinjve të margjinalizuar, veçanërisht të grave të reja, përmes zhvillimit të aftësive dhe përfshirjes në iniciativa vullnetare” kishte për qëllim adresimin e çështjes urgjente të papunësisë së të rinjve, veçanërisht te të rinjtë e margjinalizuar, me fokus te vajzat e reja. Duke i dhënë përparësi ndërtimit të kapaciteteve dhe pjesëmarrjes në projekte vullnetare, Enis synoi të rrisë perspektivat e angazhimit dhe punësimit për këtë demografi. Projekti mori mbështetje financiare prej 1,000€ dhe u zbatua në Fushë Kosovë me 42 pjesëmarrës në një muaj. Projekti i Enisit synonte të kontribuonte në mënyrë aktive në zbatimin e nismave të zhvillimit socio-ekonomik për të rinjtë dhe gratë, me theks të veçantë në aftësitë e zhvillimit të ndërmarrjeve, të cilat u theksuan si një fushë kritike për përmirësim.
 3. Erjon Bajraktari, nxënës nga Suhareka, e kuptoi nevojën për të krijuar një kënd të dedikuar relaksi për nxënësit e shkollës së tij. Nëpërmjet projektit “Këndi i Argëtimit” kjo hapësirë ​​do të ishte një vend i gjithanshëm për aktivitete të shumta në klub për studentët gjatë ditës së shkollës. Këndi i relaksimit do të shërbente si një hapësirë ​​leximi si dhe një arratisje e qetë për studentët për të lehtësuar tensionin dhe tendosjen emocionale. Erjoni ia doli të ngrinte këndin e relaksimit me një buxhet prej 1,000€ dhe hapësira u ndërtua nga data 13 shkurt deri më 13 mars. Nisma synon të përmirësojë mirëqenien e nxënësve të shkollës dhe të krijojë një mjedis mësimi më të qetë dhe mbështetës.
 4. Abelinda Muharremi, nxënëse e gjimnazit “Jeta e Re” në Suharekë, e kuptoi rëndësinë e krijimit të një hapësire të veçantë teatrore për shfaqjen e aktiviteteve dhe ngjarjeve shkollore. Abelinda me projektin “Teatri i Shkollës së Mesme Jeta e Re” mori iniciativën dhe themeloi një teatër shkollor në katër javë me ndihmën e nxënësve, instruktorëve dhe mbështetje financiare prej 1,000€. Teatri u ndërtua për të pritur aktivitete dhe festa të shumta shkollore, si dhe për të ofruar një platformë të dedikuar për studentët që të demonstrojnë aftësitë e tyre dhe të përfshihen në projekte krijuese dhe festive, si dhe ofron një platformë të dedikuar për studentët për të demonstruar aftësitë e tyre dhe për t’u angazhuar në projekte kreative.
 5. Dionis Saltekaj ka vërejtur se gjimnazit të Suharekës “Jeta e Re” i mungonte hapësira e caktuar për lexim, duke ua mohuar nxënësve hapësirën e qetë për mësim dhe lexim. Dionis mori përsipër sfidën e ndërtimit të një zone të dedikuar leximi brenda njërës prej klasave të shkollës për të përmbushur këtë kërkesë. Dionis me sukses përmes projektit “Shkolla e Mesme Jeta e Re Këndi i Leximit” realizoi këndin e leximit brenda një muaji me mbështetjen financiare të projektit KYP me mbështetje financiare prej 1,000€. Zona e leximit tani u ofron nxënësve një atmosferë të qetë në të cilën të përqendrohen dhe të përfshihen në aktivitete të pandërprera leximi dhe studimi.
 6. Lions Club Istogu ka realizuar veprimin lokal “Rinia në Tranzicion” në Pejë. Ky projekt synonte të drejtonte nxënësit 18-vjeçarë në vitin e fundit të shkollës së mesme, teksa hynin në tregun e punës. Me mbështetje financiare prej 1,000€, Lionis Club Istogu ofroi asistencë për ngritjen e kapaciteteve për 100 pjesëmarrës gjatë një muaji, duke ofruar udhëzime dhe burime. Nisma i ka fuqizuar këta të rinj duke plotësuar nevojën e tyre për përvojë jetësore, duke kultivuar përkushtimin e tyre ndaj të drejtave të tyre dhe duke i motivuar ata që të avokojnë për vendin e tyre të duhur në shoqëri. Përpjekja synonte t’i përgatiste këta individë për një tranzicion të suksesshëm drejt moshës madhore dhe në tregun e punës, duke u ofruar atyre aftësi dhe informacione jetike.
 7. Veprimi lokal “Të rinjtë Avokues të së ardhmës” i Erion Mustafës synonte të rriste pjesëmarrjen e të rinjve në disavantazh në proceset vendimmarrëse. Duke njohur nevojën urgjente për ruajtjen e mjedisit në Obiliq. Për të adresuar këtë çështje, programi u fokusua në ruajtjen e mjedisit, bashkëpunimin me institucionet arsimore, drejtoritë komunale dhe organizatat rinore. Nisma u fokusua në fuqizimin e deri në 66 të rinjve duke bashkëpunuar me shkollat, drejtoritë bashkiake dhe grupet rinore. Me mbështetje financiare prej 1,000€, Erion i pajisi me sukses këta avokatë të rinj me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të nxitur ndryshime pozitive dhe për të avokuar për ruajtjen e mjedisit në komunitetin e tyre.
 8. OJQ ROMA IN ACTION – GJAKOVE është e përkushtuar për fuqizimin dhe përfshirjen e të rinjve nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian (RAE) në Kosovë. Me mbështetje financiare prej 1,000€, në kuadër të projektit “Java e Romëve – Edicioni i 9-të” organizata nisi aktivitete të ndryshme brenda një afati të shkurtër kohor. Këto iniciativa përfshinin debate radio/televizive, ngjarje kulturore, mësime të historisë për nxënësit e shkollave fillore dhe kremtimin e Ditës Ndërkombëtare të Romëve në mbarë Gjakovën. Objektivi kryesor ishte ngritja e vetëdijes dhe edukimi i publikut për kulturën dhe historinë e gjallë dhe të larmishme të komuniteteve RAE.
 9. Linda Hyseni udhëhoqi veprimin lokal të quajtur “Ne të gjithë kemi një zë” duke treguar rolin proaktiv që të rinjtë mund të luajnë në nxitjen e ndryshimeve pozitive brenda komuniteteve të tyre. Kjo fushatë promovoi ndërgjegjësimin për tema të rëndësishme duke fuqizuar të rinjtë për t’u shprehur dhe për të ndikuar në politika. Ai theksoi rëndësinë e angazhimit dhe bashkëpunimit të të rinjve, si dhe domosdoshmërinë për ndihmë dhe mirënjohje nga autoritetet lokale. Iniciativa fokusohet në nxitjen e angazhimit, avokimit dhe mobilizimit të të rinjve në Obiliq me mbështetje financiare prej 1,000€. Ai përfshinte angazhimin e studentëve të shkollave të mesme dhe organizatave rinore në një sërë aktivitetesh për të demonstruar potencialin dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së të rinjve në ndërtimin e një të ardhmeje më të ndritshme.
 10. Adea Zogu nxënëse e gjimnazit “28 Nëntori” dhe ekipi i saj filluan projektin “Këndi i Argëtimit” për të krijuar një hapësirë ​​të qetë dhe të këndshme në të njëjtën shkollë në Fushë Kosovë. Ata transformuan një dhomë të zbrazët në një mjedis të gjallë dhe të gëzuar të mbushur me lojëra, literaturë dhe muzikë për një buxhet prej 1,000€ dhe 15 ditë punë. Projekti promovoi një ndjenjë komuniteti, miqësie dhe përtëritjeje midis nxënësve, duke krijuar një mjedis ku ata mund të rimbusheshin dhe të lidheshin me bashkëmoshatarët e tyre. Përkushtimi i Adeas dhe ekipit të saj pati një ndikim afatgjatë në mirëqenien dhe lumturinë e bashkënxënësve të tyre.
 11. Diellza Balaj ka koordinuar projektin “Edukimi për Barazi dhe Drejtësi” në Komunën e Deçanit për të angazhuar të rinjtë në promovimin e barazisë dhe drejtësisë, ngritjen e vetëdijes dhe inkurajimin e përkushtimit në nivel lokal. Diellza ndikoi efektivisht në komunitetin lokal dhe atë më të gjerë në proceset vendimmarrëse nga data 2 mars deri më 30 mars, duke përdorur një buxhet prej 1,000€. Diellza fuqizoi me sukses të rinjtë përmes këtij projekti që të avokojnë dhe të kontribuojnë për një shoqëri të barabartë dhe të drejtë.
 12. Gent Bruqi organizoi një veprim lokal të quajtur ” Aktivizim i të rinjve për barazi dhe mos diskriminim gjinorë” në Junik. Projekti, me një kohëzgjatje nga 3 mars deri më 25 mars, synonte të angazhonte adoleshentët në rritjen e ndërgjegjësimit për shanset e barabarta. Genti theksoi domosdoshmërinë e kontributit për të siguruar që grupet e paprivilegjuara të përfitojnë nga progresi ekonomik, duke krijuar gjithëpërfshirje, shtim dhe promovim të mirëqenies sociale. Genti i fuqizoi të rinjtë që të marrin pjesë në promovimin e barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit, duke zhvilluar kështu një shoqëri më të barabartë dhe gjithëpërfshirëse.
 13. Veprimi lokal “Arti dhe Avokimi drejt pjesëmarrjes Rinore në Rahovec” dërgon një mesazh të fuqishëm si për institucionet ashtu edhe për vetë komunitetin. Kjo nismë shfrytëzon fuqinë e artit ndërsa synon të transformojë Rahovecin, veçanërisht përmes pikturimit të një transformatori, për të ndezur reagime dhe për të promovuar ndryshime pozitive. I udhëhequr nga Elda Mullabazi dhe i mbështetur nga shtatë vullnetarë të përkushtuar, ky projekt mural është përfunduar brenda një muaji duke përdorur mbështetje financiare prej 1,000€ (Dhjetor 2022 – Janar 2023).
 14. Adrijana Berisha, me mbështetje financiare prej 1,000€ dhe 4 vullnetarë të përkushtuar, udhëhoqi veprimin lokal “Polici i shtrirë” për të adresuar sigurinë e trafikut në zonën e shkollës. Përkushtimi i tyre i palëkundur siguroi pjesëmarrje të sigurt në komunikacion për nxënësit dhe qytetarët e komunës së Rahovecit. Kjo nismë ngriti ndërgjegjësimin e institucioneve vendore për rëndësinë e përfshirjes së komunitetit të studentëve, duke pasur një ndikim të rëndësishëm në sigurinë në trafik. Së bashku, ata kanë bërë një ndryshim të jashtëzakonshëm në rritjen e sigurisë dhe mirëqenies në Rahovec.

Përfundimi me sukses i veprimeve lokale shënon një moment domethënës në fuqizimin e të rinjve në disavantazh dhe nxitjen e përfshirjes së tyre aktive në komunitete. CARE nën skemën MFPT në kuadër të projektit KYP po mbështet dhe ofron më shumë mundësi për të rinjtë e moshës 15 – 29 vjeç. Përkatësisht, janë mbështetur financiarisht 14 veprime lokale për përmirësimin e pozitës së të rinjve me një shumë totale prej 14,000€; Programet e trajnimit për ngritjen e aftësive për punësim për 50 të rinj me shumen deri në 20,000€; Programi i praktikës me pagesë për 50 të rinj me shumen totale prej 75,000€; dhe Aktivitete Ndërmarrëse të të Rinjve përmes granteve me shumën totale prej 40,000€.

Këto aktivitete janë duke u implementuar në kuadër të projektit KYP me mbështetjen financiare të Zyrës së Bashkimit Evropian (BE) në Kosovë.