Poziv za prijavu za Obuka mekih veština i IT

Poziv za prijavu

za

Obuke za razvoj veština pri zapošljavanju – Obuka mekih veština i IT

 CARE International Balkans, Kancelarija na Kosovu, u partnerstvu sa Students Helping Life Kosovo (SHL-K) implementira projekat Kosovski projekat učešća mladih – KYP koji finansira Evropska unija (EU).

Akciju će sprovesti CARE kao vodeći aplikant i Students Helping Life – Kosovo (SHL-K), kao ko-aplikant i u bliskoj saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Republike Kosovo – ZZRK. Učešće mladih Kosova – KYP doprinosi aktivnom uključivanju civilnog društva na Kosovu u promovisanju demokratskih vrednosti, inkluzivnog upravljanja i ostvarivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Specifični cilj projekta je da podstakne demokratsko učešće, građansko angažovanje i društvenu inkluziju različitih grupa marginalizovane omladine na Kosovu.

Opšti cilj KYP projekta je podrška mladima sa manje mogućnosti, posebno mladim ženama, iz ruralnih područja i malih gradova na Kosovu, kako bi se stvorili dodatni izgledi za njihovo povećano društveno i ekonomsko učešće. Sve aktivnosti će biti striktno zasnovane na pet principa rada: primena svih prava, učešće i pristup donošenju odluka, nediskriminacija i jednak pristup, odgovornost i pristup vladavini prava, te transparentnost i pristup informacijama.

Od projekta se očekuje da:

1) Poveća učešće mladih u nepovoljnom položaju u donošenju odluka, u lokalnim zajednicama i na centralnom nivou, kroz izgradnju kapaciteta/podizanje svesti o ljudskim pravima i aktivizmu; mentorstvo omladinskih grupa za uključivanje u lokalne i nacionalne procese donošenja odluka; lokalne omladinske akcije za poboljšanje položaja mladih u nepovoljnom položaju.

2) Poveća angažovanje i zapošljivost marginalizovane omladine, posebno mladih žena, kroz razvoj veština i uključivanje u volonterske inicijative. Aktivnosti će obuhvatiti informativne kampanje, obuke za razvoj veština zapošljavanja (podizanje zapošljivosti mladih kroz obuke, stažiranje i podržane preduzetničke aktivnosti mladih), kao i podršku volontiranju mladih u nepovoljnom položaju iz ruralnih sredina i manjih gradova.

3) Podstakne demokratski dijalog širom kosovske omladine, podstaknut kroz podizanje svesti i promovisanje rodne ravnopravnosti, solidarnosti, međukulturalnih odnosa i suprotstavljanje stereotipima i dezinformacijama, putem: podizanja svesti i facilitacije debata; vršnjačka razmena; učešće u tekućim diskusijama koje vode mladi na Kosovu.

Poziv se fokusira na povećanje kapaciteta za zapošljavanje i aktivaciju za društveni angažman mladih, posebno mladih žena, kroz obuku za podizanje veština traženih za zapošljavanje.

Identifikovani problemi i Vežba za početno mapiranje

Mlade žene i muškarci, ljudi svih polova, iz ruralnih sredina i malih gradova Kosova, starosti 15-25 godina, predstavljaju glavnu ciljnu grupu projekta. Njihov položaj je obeležen nedostatkom praktičnih mogućnosti za društveno i ekonomsko učešće. Sa 53% stanovništva ispod 25 godina[1], Kosovo ima najmlađu populaciju u Evropi. Ova okolnost predstavlja veliki demografski i ekonomski pritisak na kosovsko društvo, jer svake godine jedna generacija mladih završava školovanje i počinje da traži posao. Da bi se ova situacija dodatno pogoršala, kosovski obrazovni sistem ne prati zahteve tržišta rada, tako da obrazovanoj omladini nedostaje konkurentno znanje i često moraju da ulože dodatne napore (kroz stručnu obuku i unapređenje mekih veština) da poboljšaju svoje šanse za zapošljavanje. Kao rezultat toga, mladi od 15-24 godine na Kosovu imaju izuzetno visoku stopu nezaposlenosti od 46,9%, za razliku od opšte populacije od 24,6%[2]. Nezaposlenost mladih žena (15-24) je prema istoj statistici čak i veća i iznosi 61%, za razliku od mladića: 40,8%, što ukazuje na višestruku diskriminaciju i isključenost mladih žena. Nivo aktivacije mladih iz ruralnih sredina i malih gradova na Kosovu i dalje je nizak jer postoji nedostatak informacija i znanja o njihovim pravima, demokratskim vrednostima i značaju učešća u društvenim procesima i procesima donošenja odluka na svim nivoima.

Svrha obuka

Ova aktivnost će povećati mogućnosti za ekonomsko uključivanje mladih i podići njihov status u društvu. Da bi se ovo postiglo, projekat će koristiti finansijsku podršku trećim stranama – FSTP šemu za organizovanje različitih aktivnosti izgradnje kapaciteta, uglavnom usmerenih na: Podizanje zapošljivosti među ciljanim mladima. Kroz direktnu saradnju sa i uz pomoć Zavoda za zapošljavanje Republike Kosovo – ZZRK i centara za stručnu obuku, KYP projekat organizuje obuku u cilju oblikovanja radnih veština u skladu sa zahtevima tržišta rada koji se nude posebno za mlade iz ruralnih područja koji su zainteresovani za ove mogućnosti zapošljavanja.

Moduli obuka

Projekat KYP u saradnji sa ZZRK-om usavršavanje ponudiće za 50 zainteresovanih kandidata da prate jedan od modula obuke:

  1. Trening mekih veština (ALMM moduli 60 sati).
  2. Informacione tehnologije i komunikacije (ALMM moduli/ oko 70 sati).

Kriterijumi:

  • Mladi ljudi starosti (18 – 24) koji dolaze iz opština Dečani, Kosovo Polje, Đakovica, Junik, Obilić, Peć, Orahovac i Suva Reka;
  • Da budu registrovani u nadležnoj kancelariji za zapošljavanje.

S obzirom na visoku stopu nezaposlenosti devojaka i žena, snažno ih ohrabrujemo da se prijave za ovu priliku.

Kako se prijaviti?

KORAK 1: Molimo preuzmite obrazac za prijavu i popunite ga svojim osnovnim podacima elektronskim putem.

KORAK 2: Popunjen obrazac za prijavu, biografiju i diplomu o obrazovanju možete poslati na e-mail adresu: [email protected] i cc: [email protected] sa naslovom: „Prijava za pohađanje – KYP“ i/ili predati štampanu kopiju u Zavodu za zapošljavanje u vašoj opštini najkasnije do 25.02.2023.

Nepopunjene prijave neće se razmatrati za ocenjivanje.

Rok za prijavu je otvoren od 02.02.2023. do 25.02.2023.

Dodatne Informacije

Očekuje se da će se obuke održati u periodu marta 2023. godine. Svi odabrani kandidati će biti kontaktirani putem mejla i telefona. Obuke će biti organizovane i održane u dva glavna centra za stručnu obuku u Đakovici i Peći. Da bi se olakšao proces i ponudio mladima lakši pristup treninzima, CARE će pružiti podršku za prevoz mladih iz ruralnih područja i malih gradova. Sertifikovani će biti samo kandidati koji prate odabranu obuku u punom trajanju.

***

SVE DOKUMENTE ZA PRIJAVU MOŽETE PRONAĆI U NASTAVKU.

  1. Poziv za prijavu – Obuka mekih veština i IT
  2. Obrazac za prijavu za obuku.docx