Poziv za podnošenje predloga projekata: Podrška omladinskim NVO-ovima za inicijative koje se fokusiraju na zapošljavanje mladih

Poziv za podnošenje predloga projekata

Podrška omladinskim NVO-ovima za inicijative koje se fokusiraju na zapošljavanje mladih

Datum: 20. decembar 2023

Rok za prijavu: 3. januar 2024.

Ovaj poziv za podnošenje predloga projekata namenjen je za finansijsku podršku za nevladine organizacije (NVO) koje rade sa mladima, za sprovođenje njihovih inicijativa usmerenih na zapošljavanje mladih.

1.    OPŠTI USLOVI poziva za podnošenje predloga projekata

Ovaj poziv za podnošenje prijava je posebno osmišljen za inicijative vođene mladima koje uključuju mlade odrasle osobe i ima za cilj podržati i povećati veštine zapošljavanja mladih i ponuditi mogućnosti zapošljavanja mladim ljudima.

Očekuje se da će prijedlozi projekata podržani ovim pozivom intenzivirati ekonomski angažman mladih i značajno doprineti njihovom neposrednom zapošljavanju.

Omladinske nevladine organizacije zainteresovane za prijavu će, pored ostalih planiranih aktivnosti, u predlog obavezno uključiti tromesečnu plaćenu praksu u lokalnim firmama, za minimalno pet mladih pojedinaca.

Očekuje se da će predlozi projekti koji su odobreni dati sledeće rezultate:

 • Stvoriti direktne mogućnosti za zapošljavanje mladih;
 • Ugraditi obavezne programe stažiranja u lokalnim firmama sa obukom na radnom mestu za pripravnike, kako bi se povećale radne veštine uključenih mladih;
 • Osigurati održivost i dugovečnost podržanih subjekata (registrovanih omladinskih nevladinih organizacija) tokom sprovođenja planiranih predloga projekata.

Broj podgrantova

Projekat će podržati 4 omladinske nevladine organizacije sa grantom u iznosu od 8.000 evra.

Geografska pokrivenost

Grantovi će biti obezbeđeni isključivo za formalne subjekte: registrovane nevladine organizacije koje rade sa mladima i deluju u sledećim opštinama: Dečani, Kosovo Polje, Junik, Đakovica, Peć, Orahovac, Obilić i Suva Reka.

KYP projekat će nastojati da postigne proporcionalnu alokaciju pod-grantova svakoj ciljnoj opštini; međutim, raspodela finansijske podrške zavisiće od kvaliteta primljenih prijava.

2.    PODOBNOST

2.1 Podobni podnosioci predloga projekata

 • Zvanično registrovane nevladine organizacije sa programima za mlade, koje rade na polju unapređenja uloge civilnog društva za socijalnu pravdu, demokratske procese, učešće mladih, ljudska prava, kulturu, životnu sredinu i medije, sa demonstriranom evidencijom prethodnih projekata sa mladima u lokalnim zajednicama i iskustvo u saradnji sa lokalnim institucijama (Kancelarije za zapošljavanje i drugi lokalni akteri), podnošenje predloga projekata koji direktno i jasno povećava kapacitete mladih i zapošljavanje mladih.

2.2 Nepodobni podnosioci predloga projekata

 • Pojedinci
 • Nezvanični subjekti

3.    VRSTE AKTIVNOSTI KOJE SE PODRŽAVAJU

Poziv će podržati projektne aktivnosti koje se fokusiraju na jednu ili više od sledećih oblasti:

 • Programi stažiranja za mlade (obavezna aktivnost)
 • Obuka za izgradnju kapaciteta za mlade (meke veštine, digitalni marketing, druge veštine tražene na tržištu rada)
 • Zapošljavanje mladih.

Osim izvodljivosti podržanih aktivnosti, predlog projekta treba opisati sledeće:

 • Kako će predloženi projekat praktično povezati mlade sa tržištem rada?
 • Na koji način će predloženi projekat doprineti razvoju profesionalnih kapaciteta NVO-a podnosioca prijave i mladih uključenih u predložene aktivnosti?

Međusektorka pitanja

Integracija rodne ravnopravnosti bi trebala biti sveobuhvatno pitanje u celom predloženom projektu. Kao opšte pravilo, svi kandidati su dužni da jednako planiraju svoje intervencije, vodeći računa o efektima intervencije na muškarce i žene, dečake i djevojčice, te izbegavaju doprinos štetnim stereotipima, ako je moguće, osporavaju ih. Projekat će posebno podsticati učešće mladih žena u predloženim aktivnostima.

4.    PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA

4.1 Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su oni troškovi koji jesu:

 • Navedeni u predloženom budžetu kao troškovi koji se mogu utvrditi i proveravati;
 • Planirani da nastanu tokom sprovođenja predloženog projekta/granta;
 • Neophodni za uspešno sprovođenje i postizanje projektnih aktivnosti (kao što su ljudski resursi, mesečna naknada za pripravnike, administrativni troškovi i drugi troškovi koji utiču na realizaciju projektnih aktivnosti kao što su radionice, obuke, konferencije itd.);
 • Obračun troškova u aplikaciji mora da bude u skladu sa zahtevima važećeg poreskog zakonodavstva na Kosovu.

4.2 Neprihvatljivi troškovi

 • Dug i rezervisanja ili plaćanja za gubitke;
 • Porez na dodatu vrednost – PDV;
 • Otplata kredita i kamata;
 • Provizije za menjanje valuta;
 • Troškovi amortizacije opreme;
 • Kupovina zemljišta ili nepokretne imovine;
 • Kupovina vozila ili generatora;
 • Kupovina polovne robe;
 • Plaćanje troškova koje pokrivaju drugi donatori;
 • Kredit trećim licima;
 • Troškovi kapitalnih izdataka, kao što su infrastruktura i zemljište.

4.3 Sledeće intervencije/aktivnosti neće biti podržane:

 • Intervencije koje su direktno povezane sa političkim strankama ili podržavaju iste;
 • Kapitalne investicije;
 • Grantovi koji se u potpunosti ili uglavnom sastoje od pripremnih radova i/ili studija;
 • Prekogranične poslovne ideje i aktivnosti koje će se sprovoditi van Kosova;
 • Aktivnosti tipa usluge kao što je tehnička pomoć;
 • Promotivne političke kampanje;
 • Intervencije koje podležu zavisnosti i odobrenju na više nivoa, što predstavlja veliki rizik za postizanje rezultata;
 • Poddodela trećim licima;
 • Štampani materijali;
 • Stipendije; Istraživanje i studije izvodljivosti, Studijska putovanja.

5.    USLOVI GRANT CIKLUSA  

Po prijemu prijava, KYP projekat će ući u uži izbor šireg broja prijavljenih, koji će biti pozvani da pohađaju obaveznu trodnevnu obuku za izradu predloga projekta, za fino podešavanje predloženih projekata u izvodljiv predlog projekat, koji će potom ući u konačni izbor za finansiranje. Učešće na obuci za predlog projekta nije garancija za finansiranje.

Veličina i trajanje granta

Vrsta aktivnosti za koje je odobren podgrant Maksimalni iznos po dobitniku pod-granta # predviđene podrške  

Trajanje sprovođenja šeme grantova od trenutka potpisivanja ugovora

 

 

Ukupan iznos predviđen za poziv

 

Aktivnosti koje vode mladi

 

8,000 evra

 

4 predloga projekta (NVO-ovi)

 

 

Maksimalno trajanje 5 meseci

 

 

32,000 evra

Projekat zadržava pravo da ubaci u uži izbor bilo koju ili nijednu od dostavljenih prijava, kao i da zatraži dodatne informacije od prijavljenih u slučaju da su potrebna pojašnjenja za proces selekcije.

6.     PROCEDURE PODNOŠENJA PREDLOGA PROJEKTA

Prijave će se podnositi putem obrasca za podnošenje predloga projekta izrađene na projektu, na bilo kom od sledećih jezika: albanski, srpski i engleski. Podnosilac predloga projekta ne može biti deo više od jedne prijave. Kompletna prijava mora biti dostavljena elektronski na sljedeću e-poštu: [email protected] najkasnije do 3. januara 2024. Svi podnosioci predloga projekta moraju dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. Obrazac za podnošenje predloga projekta_(Aneks 1)
 2. Budžet_(Aneks 2)
 3. Potvrda o registraciji NVO, izdata od strane Odeljenja za NVO; i UNI/potvrda o fiskalnom broju.
 4. Potvrda kojom se dokazuje da NVO nema dugovanja prema PUK-u (ne starije od 3 meseca).

Nepotpune prijave i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se uzeti u razmatranje. Informacije koje podnesu podnosioci zahteva će se koristiti isključivo u svrhu ovog poziva i neće se deliti sa drugim licima ili institucijama, osim kada to zahteva kosovski zakon ili zatraže donatori. Nakon podnošenja prijave, podnosioci prijava će dobiti potvrdu o prijemu sa brojem prijave.

Kliknite ovde za kompletna uputstva za prijavu: Poziv za podnošenje predloga projekata.

Zahtev za pojašnjenja/dalje informacije: Podnosioci prijava svoje zahteve za pojašnjenje mogu podneti do 26. decembra 2023. godine u 16:00 sati, putem e-pošte na adresu: [email protected].

7.  KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PREDLOGA PROJEKATA

KORAK 1: ADMINISTRATIVE CHECK

Prijava će biti odbijena ako se ispitivanjem prijave otkriju administrativne greške, kako sledi;

 • Prijava nije stigla na vreme;
 • Paket prijave nije popunjen; Potrebna prateća dokumentacija nije obezbeđena;
 • Obrazac za podnošenje predloga projekta nije potpisan od strane ovlašćenog lica;
 • Podnosilac/NVO je nedavno osnovan (pre manje od godinu dana).

KORAK 2: EVALUACIJA KVALITETA PREDLOGA PROJEKTA

Kvalitet predloga projekta će se ocenjivati korišćenjem kriterijuma ocenjivanja u nastavku.

Kriterijum izbora Poeni Maksimalno
Kvalitet predloga projekta  
Da li se glavni cilj predloga projekta odnosi na stvaranje uslova za nove mogućnosti zapošljavanja mladih? 15
Koliko je predlog projekta u skladu sa općim ciljevima CARE KYP projekta i uslovima? 20
Da li predlog projekta uključuje socijalnu komponentu (rad sa mladima sa manjim mogućnostima, manjinama, iz ruralnih područja, mladima sa invaliditetom, itd.) dok se bavi pitanjima zapošljavanja mladih? 15
Da li se posebno razmatra uključivanje mladih žena? 15
Veštine upravljanja – izvodljivost
Da li podnosilac zahteva pokazuje relevantnu stručnost i kapacitet za rad na predloženim aktivnostima? 15
Troškovi  
Da li se aktivnosti predložene inicijative na odgovarajući način odražavaju u budžetu? 10
Da li su budžetski troškovi realni u odnosu na planirane aktivnosti? 10
Ukupno poena 100

 

8.    EVALUACIJA, UŽI IZBOR PRIJAVA I DALJNJII KORACI

Proces izbora će se odvijati u dve faze: uži izbor i konačni izbor.

KORAK 1

Uži izbor: Administrativnu evaluaciju predložene inicijative – prijave i  prethodni izbor prijava- obaviće Komisija za izbor projekata. Izbor će se vršiti na osnovu kriterijuma administrativne provere.

Rezultati procesa prethodnog izbora će biti objavljeni putem e-maila na mail adrese podnosioca prijava. Svim odbijenim podnosiocima predloga projekta biće poslata elektronska povratna informacija e-mailom najkasnije 7 dana nakon donošenja konačne odluke o prijavama koje su ušle u uži izbor. Neuspešni podnosioci predloga projekta mogu se žaliti u roku od dva radna dana od dana kada je poslat e-mail o odbijanju. Prethodno odabrani podnosioci predloga projekta će biti pozvani na obaveznu obuku za izradu predloga projekata, nakon čega će se tražiti konačna prijava i izvršiti konačan izbor dobitnika grantova.

KORAK 2

Konačan izbor: vrši Komisija za izbor projekata. Izbor predloženih inicijativa za finansiranje vršiće se na osnovu kriterijuma evaluacije kvaliteta. Rezultati konačnog procesa izbora biće objavljeni putem e-maila na mail adrese podnosioca predloga projekta. Svim odbijenim podnosiocima predloga projekta biće poslate elektronske povratne informacije putem e-maila u roku od 7 dana nakon donošenja konačne odluke o konačnom izboru prijava. Neuspešni podnosioci predloga projekta mogu se žaliti u roku od dva radna dana od dana kada je poslat e-mail o odbijanju.

Očekivani vremenski okvir za proces dodele

Aktivnost Datum
Otvoriti Poziv za podnošenje predloga projekta 20. decembar 2023.
Zahtevi za pojašnjenjem/ informacijama (putem e-maila) najkasnije do 26. decembra 2023.
 

Online informativna sesija

26. decembar 2023. (od 13:00 – 14:00)

Join Zoom Meeting

https://careorg.zoom.us/j/92605479539?pwd=K09haGdET2lyQ2dpUThJdDFJVTZmUT09

Meeting ID: 926 0547 9539

Passcode: 844161

Rok za podnošenje prijava 3. januar 2024.
Informacije upućene kandidatima koji su ušli u uži izbor sa pozivom za pohađanje obavezne obuke 5. januar 2024.
3 dana obuke za usklađivanje predloga projekta 9 – 11. januar 2024.
Rok za podnošenje gotovih predloga projekata i planova budžeta od strane podnosilaca predloga projekta 17. januar 2024.
Očekivana objava podnosilaca predloga projekta odabranih za podršku 30. januar 2024.
Potpisivanje ugovora sa nagrađenim podnosiocima predloga projekta 1. februar 2024.
Realizacija grant šeme 1. februar – 30. jun 2024.