POZIV ZA AKCIJE NA LOKALNOM

Projekat učešća mladih Kosova – KYP

koji sprovode CARE International i SHL – Kosovo

Objavljuje:

POZIV ZA AKCIJE NA LOKALNOM NIVOU: Unapređenje položaja mladih u nepovoljnom položaju i njihovo učešće

Datim objavljivanja: 30 novembar 2022                                                  Rok: 14. decembar 2022

 

Ovaj poziv za akcije na lokalnom nivou objavljen je u okviru šeme finansijske podrške trećim stranama (FSTP) za poboljšanje položaja mladih u nepovoljnom položaju, povećanje uključenosti mladih i podizanje opšte svesti o neophodnosti učešća mladih.

Poziv za podnošenje prijava se objavljuje za akcije na lokalnom nivou koje će biti kvalifikovane za finansiranje ako ih organizuju formalne organizacije mladih ili neformalne grupe i sa jasnim i izvodljivim planom akcija. Akcije na lokalnom nivou su organizovane u okviru projekta „Učešće mladih Kosova – KYP“, finansiranog od strane Evropske unije, koji sprovodi CARE, Kancelarija na Kosovu u partnerstvu sa lokalnom organizacijom SHL-Kosova. CARE Deutschland e.V. je dodeljen ugovor o dodeli grantova u okviru poziva za podnošenje predloga projekata: Evropska komisija (Lot 2 – Participatorna demokratija, angažman mladih), čiji je cilj pomoć mladima u nepovoljnom položaju, mobilizacija u donošenju odluka, volonterizam i zapošljivost.

Cilj poziva: Akcije na lokalnom nivou

Kao dodatna mera za podizanje opšte vidljivosti mladih i svesti o njihovom specifičnom statusu i potrebama u lokalnim zajednicama, neformalne grupe mladih formirane u okviru projekta biće podstaknute da planiraju i sprovode akcije na lokalnom nivou koje će naglasiti njihov aktivizam. KYP projekat će podržati do 15 akcija na lokalnom nivou, koje uključuju do 1000 mladih iz ciljnih opština/regiona. Kroz akcije na lokalnom nivou koje će biti organizovane, zajednice će podići svest o potrebi i prednostima većeg učešća mladih u društvenom životu.

Poziv za akcije na lokalnom nivou u okviru KYP projekta za godine 2022 – 2023 će podržati akcije na lokalnom nivou sa iznosom od oko 1000 evra po svakoj, obuhvatajući opštine Orahovac. Trajanje pune realizacije svake podržane akcije na lokalnom nivou neće trajati duže od mesec dana.

 • Zbog čega poziv za akcije na lokalnom nivou?

Akcije na lokalnom nivou treba da budu usmerene na opštu populaciju, težeći poboljšanju opšteg razumevanja problema sa kojima se mladi ljudi suočavaju na Kosovu i stvaranju povoljnijeg okruženja za socijalno učešće mladih.

 • Šta je akcija na lokalnom nivou?

Akcija na lokalnom nivou je kratkoročni ili srednjoročni akcioni plan koji je orijentisan na rešavanje najhitnijih pitanja u gradu, zajednici ili području kojem pripadate. Kroz akcije na lokalnom nivou, mladi moraju pokazati i preneti snažnu poruku široj publici, svojim vršnjacima i institucijama na lokalnom nivou, podižući na taj način svest o poteškoćama sa kojima se mladi suočavaju u određenim zajednicama.

Smernice i kriterijumi za podnošenje prijava

Ovaj poziv je posebno osmišljen za mlade između 15 i 25 godina, ali nije ograničen na iste; Prioritet će imati mladi ljudi koji su stekli nova znanja na dvodnevnoj obuci o izgradnji kapaciteta za ljudska prava, zastupanje, zagovaranje, aktivizam i mobilizaciju mladih iz ruralnih područja i malih gradova o mobilizaciji i aktivaciji mladih. Akcije na lokalnom nivou treba da budu usmerene na opštu populaciju, težeći poboljšanju opšteg razumevanja problema sa kojima se mladi ljudi suočavaju na Kosovu i stvaranju povoljnijeg okruženja za socijalno učešće mladih.

Akcije/a na lokalnom nivou će biti kvalifikovane za finansiranje ako ih organizuju ili formalne lokalne omladinske organizacije, ili neformalne grupe i sa jasnim i izvodljivim planom akcije.

Aktivnosti koje će biti podržane:

 • jasno pokazuju angažovanje mladih i zagovaranje konkretnih pitanja mladih u zajednici.
 • Određuju i opisuju ishode i uticaj
 • jasno navode uticaj i do koje mere će se pristup ljudi/mladih poboljšati (usluga X).

Vrste aktivnosti koje će se podržati (ali bez ograničenja na iste):

 • organizovanje javnih skupova,
 • promotivni događaji,
 • lokalne medijske kampanje,
 • javne rasprave,
 • inicijative zagovaranja sa angažmanom mladih,
 • akciono orijentisane inicijative koje jasno pokazuju promene u životnom okruženju mladih;
 • gostovanja na lokalnim manifestacijama itd.

Prihvatljivost troškova

Prikazani trošak u potpunosti se odnosi na akciju i služi samo u tu svrhu. Svaki podnosilac treba da dostavi jasan i isplativ budžet. Svi troškovi bi trebali biti oslobođeni PDV-a.

Rezultati učešća mladih Kosova

 •  Dogovoriti plan rada i sastanke sa institucijama na lokalnom i centralnom nivou.
 •  Koordinisati sa odgovornom osobom u vezi sa temama na osnovu izveštaja sa Obuke za izgradnju kapaciteta i doprinosa učesnika.
 •  Koordinisati sa odgovornom osobom tokom celokupne aktivnosti na lokalnom nivou.
 •  Pratiti napredak akcije na lokalnom nivou.
 •  Pružiti logističku podršku kada je to moguće za realizaciju zadatka  akcije na lokalnom nivou.

Autorsko pravo i vlasništvo

Svi rezultati ovih aktivnosti vlasništvo su CARE/KYP projekta.

 Kriterijumi za podnošenje prijave

Svi zainteresovani podnosioci prijave trebaju poslati svoju prijavu putem e-maila: [email protected] i cc: [email protected] ne kasnije od 14.12.2022. Prijave se mogu podneti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku. Dva potrebna dokumenta koja treba dostaviti u roku su:

 1. Akcioni plan (Aneks 1)
 2. Plan budžeta (Aneks 2)
 3. Neformalne grupe treba da nam pošalju lične karte uključenih osoba

Saveti za dobru prijavu

 • Možete uključiti umetničku komponentu
 • Pokažite koliko i kako ćete angažovati mlade
 • Artikulišite angažman zvaničnika i institucija na lokalnom nivou

Proces selekcije

Akcije na lokalnom nivou će biti revidirane i procenjene od strane članova Komisije za selekciju projekata koju čine predstavnici CARE-a i SHL-Kosova. Proces selekcije će se održati u decembru 2022.

Odabir će se zasnivati na sledećem skupu kriterijuma:

 • Relevantnosti u odnosu na ciljeve projekta kao i nedavna dešavanja u ciljnoj opštini (maks. 30 bodova).
 • Kvalitet predložene akcije na lokalnom nivou: (jasnoća i izvodljivost akcije na lokalnom nivou/akcionih planova sa angažmanom mladih) (maks. 30 bodova).
 • Predloženi budžet, troškovna efikasnost: (da li su troškovi opravdani i usklađeni sa zahtevima akcije na lokalnom nivou) (maks. 20 bodova).
 • Usklađenost sa važećim zakonima i zahtev za odobrenjem (dozvolom) lokalnih vlasti (maks. 20 bodova).

Vremenski okvir

Aktivnost Datum
Objavljen poziv za podnošenje prijava 30 novembar 2022
Pitanja radi razjašnjenja putem e-mail-a 9 decembar 2022
Rok za podnošenje prijava 14 decembar 2022
Objava odabranih podnosilaca za finansiranje 16 decembar 2022
Početak sprovođenja akcija na lokalnom nivou 19 decembar 2022 – 19 januar 2023
Izveštavanje 3 februara 2023

Nepotpune prijave i/ili prijave dostavljene nakon isteka roka neće se uzeti u razmatranje. Prijava će se smatrati nepotpunom ako se dva dokumenta ne dostave kako je traženo. Podnosioci prijava mogu podneti svoje zahteve za pojašnjenjem do 9. decembra 2022. godine u 16:00 sati, putem e-mail-a na adresu: [email protected] i cc: [email protected] .

SVE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU MOŽETE NAČI OVDE.

POZIV ZA AKCIJE NA LOKALNOM

Akcioni plan (Aneks 1)

Plan budžeta (Aneks 2)