Kancelarija CARE International-a na Kosovu pokrenula je projekat učešća mladih sa Kosova

Kancelarija CARE International Balkans na Kosovu, u partnerstvu sa lokalnom organizacijom SHL-Kosova će implementirati projekat „Učešće mladih Kosova“ – KYP, finansiran od strane Evropske unije.

Dana 29. aprila 2022. godine, Kancelarija CARE International-a na Kosovu organizovala je početni događaj kako bi predstavila ideju projekta. Menadžer projekta CARE, Merita Bytyci Kelmendi, koja je predstavila opšte ciljeve projekta, pokazala je da projekat ima za cilj da doprinese aktivnom uključivanju civilnog društva na Kosovu u promovisanju demokratskih vrednosti, inkluzivnog upravljanja i implementacije osnovnih ljudskih prava i sloboda. Tačnije, projekat će promovisati demokratsko učešće, građansko angažovanje i društvenu inkluziju različitih grupa marginalizovane omladine na Kosovu, posebno iz ruralnih područja i malih gradova opština: Dečani, Kosovo Polje, Junik, Đakovica, Peć, Orhaovac, Obilić i Suva Reka.

Ovom događaju je prisustvovao i direktor Odeljenja za omladinu u Ministarstvu kulture, omladine i sporta, g. Dževat Bajrami, koji je potvrdio svoju saradnju sa CARE-om u implementaciji projekta u ciljnim opštinama. Direktor Departmana za omladinu u Ministarstvu kulture, omladine i sporta, g-din Bajrami je istakao značaj ovakvih projekata i mogućnosti koje će oni stvoriti za mlade Kosova.

Ovaj post je napravljen uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Kancelarije CARE International-a na Kosovu i ne odražava nužno stavove Evropske unije.