POZIV ZA AKCIJE NA LOKALNOM

Projekat učešća mladih Kosova – KYP

koji sprovode CARE International i SHL – Kosovo

Objavljuje:

POZIV ZA AKCIJE NA LOKALNOM NIVOU: Unapređenje položaja mladih u nepovoljnom položaju i njihovo učešće

Datim objavljivanja: 16 januara 2023                                                                                                                                                                                                 Rok: 15. februara 2023

Ovaj poziv za akcije na lokalnom nivou objavljen je u okviru šeme finansijske podrške trećim stranama (FSTP) za poboljšanje položaja mladih u nepovoljnom položaju, povećanje uključenosti mladih i podizanje opšte svesti o neophodnosti učešća mladih.

Poziv za podnošenje prijava se objavljuje za akcije na lokalnom nivou koje će biti kvalifikovane za finansiranje ako ih organizuju formalne organizacije mladih ili neformalne grupe i sa jasnim i izvodljivim planom akcija. Akcije na lokalnom nivou su organizovane u okviru projekta „Učešće mladih Kosova – KYP“, finansiranog od strane Evropske unije, koji sprovodi CARE, Kancelarija na Kosovu u partnerstvu sa lokalnom organizacijom SHL-Kosova. CARE Deutschland e.V. je dodeljen ugovor o dodeli grantova u okviru poziva za podnošenje predloga projekata: Evropska komisija (Lot 2 – Participatorna demokratija, angažman mladih), čiji je cilj pomoć mladima u nepovoljnom položaju, mobilizacija u donošenju odluka, volonterizam i zapošljivost.

O radu CARE International-a na Balkanu

Rad CARE-a na Balkanu započeo je 1993. godine, kada je pružao humanitarnu podršku ljudima pogođenim ratom. Krajem 90-ih godina CARE je pomerio fokus u regionu sa humanitarne posleratne pomoći i rehabilitacije na društveno-ekonomski razvoj, angažujući se u intervencijama usmerenim na prevenciju sukoba i izgradnju mira, održive egzistencije, rodnu ravnopravnost i prevenciju rodno zasnovanog nasilja.

CARE International na Balkanu stavlja kvalitet svog programa u centar svoje misije i razvio je regionalnu strategiju koja obuhvata dva glavna programska pravca: rodna ravnopravnost i socijalno i ekonomsko uključivanje. CARE-ov Program rodne ravnopravnosti ima za cilj osnažiti žene ranjive na nasilje, diskriminaciju i siromaštvo, u smislu boljih životnih prilika i socijalne pravde i rada na prevenciji vršnjačkog nasilja i izgradnji tolerancije među mladim muškarcima na Zapadnom Balkanu. Cilj Programa socijalnog i ekonomskog uključivanja je jačanje kapaciteta i stvaranje mogućnosti za marginalizovane, socijalno isključene i siromašne da se integrišu u društvo i pristupe pravima. Angažman i doprinos CARE-a leži u jačanju održivosti ključnih regionalnih, nacionalnih i/ili lokalnih organizacija civilnog društva i mreža koje promovišu jednakost i raznolikost, u kontekstu socijalne uključenosti i nenasilja.

O projektu Učešće mladih Kosova – KYP

Opšti cilj KYP projekta je da podrži mlade sa manje mogućnosti, posebno mlade žene, iz ruralnih područja i malih gradova na Kosovu, kako bi se stvorili dodatni izgledi za njihovo povećano socijalno i ekonomsko učešće. Specifični ciljevi projekta su: povećati demokratsko učešće, građanski angažman i socijalnu uključenost mladih sa manje mogućnosti, marginalizovanih i/ili različitih sposobnosti, posebno žena. Projekat se fokusira na tri glavne komponente:

 • Povećano učešće mladih u nepovoljnom položaju u donošenju odluka, lokalnim zajednicama i centralnom nivou.
 • Povećano angažovanje i zapošljivost marginalizovane omladine, posebno mladih žena, kroz razvoj veština i uključivanje u volonterske inicijative.
 • Podsticajni demokratski dijalog širom kosovske omladine, kroz podizanje svesti i promovisanje rodne ravnopravnosti, solidarnosti, međukulturalnih odnosa i suprotstavljanje stereotipima i dezinformacijama.

Cilj poziva: Akcije na lokalnom nivou

Kao dodatna mera za podizanje opšte vidljivosti mladih i svesti o njihovom specifičnom statusu i potrebama u lokalnim zajednicama, neformalne grupe mladih formirane u okviru projekta biće podstaknute da planiraju i sprovode akcije na lokalnom nivou koje će naglasiti njihov aktivizam. KYP projekat će podržati do 15 akcija na lokalnom nivou, koje uključuju do 1000 mladih iz ciljnih opština/regiona. Kroz akcije na lokalnom nivou koje će biti organizovane, zajednice će podići svest o potrebi i prednostima većeg učešća mladih u društvenom životu.

Poziv za akcije na lokalnom nivou u okviru KYP projekta će podržati akcije na lokalnom nivou sa iznosom od oko 1000 evra po svakoj, obuhvatajući opštine Dečani, Kosovo Polje, Đakovica, Junik, Obilić, Peć, i Suva Reka. Trajanje pune realizacije svake podržane akcije na lokalnom nivou neće trajati duže od mesec dana.

 • Zbog čega poziv za akcije na lokalnom nivou?

Akcije na lokalnom nivou treba da budu usmerene na opštu populaciju, težeći poboljšanju opšteg razumevanja problema sa kojima se mladi ljudi suočavaju na Kosovu i stvaranju povoljnijeg okruženja za socijalno učešće mladih.

 • Šta je akcija na lokalnom nivou?

Akcija na lokalnom nivou je kratkoročni ili srednjoročni akcioni plan koji je orijentisan na rešavanje najhitnijih pitanja u gradu, zajednici ili području kojem pripadate. Kroz akcije na lokalnom nivou, mladi moraju pokazati i preneti snažnu poruku široj publici, svojim vršnjacima i institucijama na lokalnom nivou, podižući na taj način svest o poteškoćama sa kojima se mladi suočavaju u određenim zajednicama.

Smernice i kriterijumi za podnošenje prijava

Ovaj poziv je posebno osmišljen za mlade između 15 i 25 godina, ali nije ograničen na iste; Prioritet će imati mladi ljudi koji su stekli nova znanja na dvodnevnoj obuci o izgradnji kapaciteta za ljudska prava, zastupanje, zagovaranje, aktivizam i mobilizaciju mladih iz ruralnih područja i malih gradova o mobilizaciji i aktivaciji mladih. Akcije na lokalnom nivou treba da budu usmerene na opštu populaciju, težeći poboljšanju opšteg razumevanja problema sa kojima se mladi ljudi suočavaju na Kosovu i stvaranju povoljnijeg okruženja za socijalno učešće mladih.

Akcije/a na lokalnom nivou će biti kvalifikovane za finansiranje ako ih organizuju ili formalne lokalne omladinske organizacije, ili neformalne grupe i sa jasnim i izvodljivim planom akcije.

Aktivnosti koje će biti podržane:

 • jasno pokazuju angažovanje mladih i zagovaranje konkretnih pitanja mladih u zajednici.
 • Određuju i opisuju ishode i uticaj
 • jasno navode uticaj i do koje mere će se pristup ljudi/mladih poboljšati (usluga X).

Vrste aktivnosti koje će se podržati (ali bez ograničenja na iste):

 • organizovanje javnih skupova,
 • promotivni događaji,
 • lokalne medijske kampanje,
 • javne rasprave,
 • inicijative zagovaranja sa angažmanom mladih,
 • akciono orijentisane inicijative koje jasno pokazuju promene u životnom okruženju mladih;
 • gostovanja na lokalnim manifestacijama itd.

Prihvatljivost troškova

Prikazani trošak u potpunosti se odnosi na akciju i služi samo u tu svrhu. Svaki podnosilac treba da dostavi jasan i isplativ budžet. Svi troškovi bi trebali biti oslobođeni PDV-a.

Rezultati učešća mladih Kosova

 • Dogovoriti plan rada i sastanke sa institucijama na lokalnom i centralnom nivou.
 • Koordinisati sa odgovornom osobom u vezi sa temama na osnovu izveštaja sa Obuke za izgradnju kapaciteta i doprinosa učesnika.
 • Koordinisati sa odgovornom osobom tokom celokupne aktivnosti na lokalnom nivou.
 • Pratiti napredak akcije na lokalnom nivou.
 • Pružiti logističku podršku kada je to moguće za realizaciju zadatka akcije na lokalnom nivou.

Autorsko pravo i vlasništvo

Svi rezultati ovih aktivnosti vlasništvo su CARE/KYP projekta.

Kriterijumi za podnošenje prijave

Svi zainteresovani podnosioci prijave trebaju poslati svoju prijavu putem e-maila: [email protected] i cc: [email protected] ne kasnije od 15.02.2023. Prijave se mogu podneti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku. Dva potrebna dokumenta koja treba dostaviti u roku su:

 1. Akcioni plan (Aneks 1)
 2. Plan budžeta (Aneks 2)
 3. Neformalne grupe treba da nam pošalju lične karte uključenih osoba
 • Saveti za dobru prijavu
 • Možete uključiti umetničku komponentu
 • Pokažite koliko i kako ćete angažovati mlade
 • Artikulišite angažman zvaničnika i institucija na lokalnom nivou

Proces selekcije

Akcije na lokalnom nivou će biti revidirane i procenjene od strane članova Komisije za selekciju projekata koju čine predstavnici CARE-a i SHL-Kosova. Proces selekcije će se održati u februara 2023.

Odabir će se zasnivati na sledećem skupu kriterijuma:

 • Relevantnosti u odnosu na ciljeve projekta kao i nedavna dešavanja u ciljnoj opštini (maks. 30 bodova).
 • Kvalitet predložene akcije na lokalnom nivou: (jasnoća i izvodljivost akcije na lokalnom nivou/akcionih planova sa angažmanom mladih) (maks. 30 bodova).
 • Predloženi budžet, troškovna efikasnost: (da li su troškovi opravdani i usklađeni sa zahtevima akcije na lokalnom nivou) (maks. 20 bodova).
 • Usklađenost sa važećim zakonima i zahtev za odobrenjem (dozvolom) lokalnih vlasti (maks. 20 bodova).

Vremenski okvir

Aktivnost Datum
Objavljen poziv za podnošenje prijava 16 januara 2023
Pitanja radi razjašnjenja putem e-mail-a 03 februara 2023
Rok za podnošenje prijava 15 februara 2023
Objava odabranih podnosilaca za finansiranje 28 februara – 01 mart 2023
Period za sprovođenje Lokalnih akcija 02 mart 2023 – 28 april 2023
Izveštavanje 3 maj 2023

Nepotpune prijave i/ili prijave dostavljene nakon isteka roka neće se uzeti u razmatranje. Prijava će se smatrati nepotpunom ako se dva dokumenta ne dostave kako je traženo. Podnosioci prijava mogu podneti svoje zahteve za pojašnjenjem do 03 februara 2023 u 16:00 sati, putem e-mail-a na adresu: [email protected] i cc: [email protected]